Webstudio Rémon – Algemene voorwaarden + Algemene hosting voorwaarden

Wanneer u akkoord gaat met onze voorwaarden gaat u tevens een verwerkersovereenkomst met ons aan. U verklaart dan ook kennis te hebben genomen van de volgende pagina en gaat hiermee akkoord.

Algemene voorwaarden (niet van toepassing op Algemene hosting voorwaarden).

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Webstudio Rémon. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Webstudio Rémon tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door gebruik te maken van onze diensten verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

 1. Definities
  1. Website: Een bij elkaar horende verzameling internetpagina`s die een totaal aan informatie (content)over een bepaalde organisatie of een bepaald onderwerp bieden.
  2. Webhosting: Een product dat de huisvesting van internet-gerelateerde diensten regelt. Bestanden die samen een website vormen zijn via een server bij een hostingprovider op internet voor anderen te bezichtigen.
  3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Webstudio Rémon een overeenkomst sluit tot het leveren van producten/diensten.
 2. Toepasselijkheid
  1. Door ondertekening van een overeenkomst met Webstudio Rémon verklaart de opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Webstudio Rémon en dat hij/zij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
  2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen mogelijk, wanneer dit expliciet in een schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Webstudio Rémon opgenomen wordt.
 3. Aanbieding en acceptatie
  1. Alle offertes en prijsopgaven door Webstudio Rémon zijn geheel vrijblijvend.
  2. Offertes en prijsopgaven door Webstudio Rémon blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld. Facturering van een website geschiedt op basis van deze offerte in 2 termijnen: · 40% aanbetaling bij aanvang van de bouw · 60% betaling na oplevering van de website
  3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Webstudio Rémon zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard.
 4. Duur en beëindiging
  1. Het realiseren van een nieuwe website door Webstudio Rémon voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Er wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
  2. Webstudio Rémon kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Webstudio Rémon gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.
  3. Webstudio Rémon heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 5. Levering en levertijd
  1. Webstudio Rémon gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het realiseren van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
  2. Webstudio Rémon levert enkel websites op basis van de op haar website vertoonde templates aan de opdrachtgever. Mocht Webstudio Rémon onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Webstudio Rémon uitsluitend schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Webstudio Rémon een termijn van minimaal 30 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
  3. Indien door schuld van de opdrachtgever Webstudio Rémon de opdracht niet kan voltooien binnen de mondelinge of schriftelijke overeenkomst van de levertijd, dit door het niet verstrekken van de informatie en/of benodigd materiaal die nodig is voor de voltooiing van de site, zal Webstudio Rémon genoodzaakt zijn een herinnering (dit kan een mail maar ook een brief zijn) te sturen, met de mededeling dat de opdracht binnen 14 dagen geannuleerd zal worden, met behoud van de reeds aanbetaalde som.
  4. De door Webstudio Rémon gerealiseerde websites worden geïnstalleerd op een server. De opdrachtgever is verplicht Webstudio Rémon te voorzien van de vereiste gegevens die benodigd zijn om deze installatie te kunnen voltooien.
 6. Overmacht
  1. Webstudio Rémon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Webstudio Rémon als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
  2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Webstudio Rémon alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Webstudio Rémon geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Webstudio Rémon tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 7. Prijzen
  1. Al onze prijzen zijn exclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
  2. Wijzigingen in de tarieven worden door Webstudio Rémon minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
 8. Betaling Facturering geschiedt op basis van de afgesproken prijzen uit de offerte.
  • 40% aanbetaling bij aanvang van de bouw, 60% betaling na oplevering van de website.
   1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het realiseren van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Webstudio Rémon is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de digitale factuur door Webstudio Rémon het verschuldigde bedrag te voldoen.
   2. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Webstudio Rémon over het openstaande bedrag.
   3. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Webstudio Rémon een herinnering tot betaling toegezonden. Hierop is artikel 8.d onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. In het laatstgenoemde geval behoudt Webstudio Rémon zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
   4. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 dagen na facturering ons hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, welke binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
   5. Indien Webstudio Rémon abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
   6. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij/zij aan al zijn verplichtingen jegens Webstudio Rémon heeft voldaan.
 9. Copyright
  1. Al het door Webstudio Rémon vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Webstudio Rémon gemaakte websites is slechts toegestaan na schriftelijk overleg.
  2. Het eigendom van door Webstudio Rémon verstrekte ontwerpen, ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig bij Webstudio Rémon tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Webstudio Rémon hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Webstudio Rémon gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
  3. Webstudio Rémon heeft het recht te allen tijde haar naam op de aangeleverde website te vermelden of te verwijderen.
  4. Webstudio Rémon mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders overeengekomen.
 10. Aansprakelijkheid
  1. Voor zover Webstudio Rémon bij haar activiteiten afhankelijk is van de diensten en leveranties van derden, (IT er, hosting partij) waarop ze weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Webstudio Rémon op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Webstudio Rémon of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Webstudio Rémon.
  2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Webstudio Rémon slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Webstudio Rémon voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
  3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept zou kunnen worden. Webstudio Rémon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
  4. Webstudio Rémon is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
  5. De opdrachtgever dient Webstudio Rémon terstond schriftelijk(email) op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Webstudio Rémon geleden schade.
 11. Overdracht van rechten en verplichtingen
  1. Webstudio Rémon noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
 12. Reclame
  1. De opdrachtgever heeft gedurende 7 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Webstudio Rémon, waarna Webstudio Rémon deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
  2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
 13. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
  1. Webstudio Rémon behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
  3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij/zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
 14. Overig
  1. Webstudio Rémon zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Webstudio Rémon.
  2. Wanneer Webstudio Rémon bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze hoster stelt.
  3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Webstudio Rémon zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

Webstudio Rémon – Algemene hosting voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene hosting voorwaarden van Webstudio Rémon. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Webstudio Rémon tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het akkoord gaan met een offerte verklaart u op de hoogte te zijn van deze hosting voorwaarden.

 1. Definities
  1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).
  2. WR: Webstudio Rémon.
  3. Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke- of rechtspersoon die zich op de Website heeft geregistreerd.
 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door WR van Diensten aan of ten behoeve van Klant.
  2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten waarbij WR geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Klant doorlevert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van WR door een derde aan Klant worden geleverd.
  3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door WR en Klant zijn overeengekomen.
  4. WR wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop of verkoop)voorwaarden van Klant van de hand.
  5. Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. WR en Klant zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
  6. WR is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien Klant een wijziging in deze voorwaarden niet accepteert, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. In dit geval vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van het reeds betaalde plaats.
 3. Overeenkomst
  1. Alle aanbiedingen van WR zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
  2. Alle prijsopgaven door of vanwege WR gedaan zijn vrijblijvend, tenzij door WR schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
  3. Alle overeenkomsten tussen WR en Klant worden uitsluitend in het Nederlands opgesteld.
  4. Een overeenkomst komt tot stand doordat een Gebruiker schriftelijk of per mail tot een akkoord komt.
  5. Het ontbindingsrecht van artikel 7:46d BW is niet van toepassing op Diensten, waaronder de hosting pakketten aangezien de specificaties door Klant worden aangeleverd.
  6. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.
  7. De overeenkomst wordt aangegaan voor 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.
  8. De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk een (1) maand voor het einde van de overeenkomst via mail ( info@webstudioremon.nl ) is opgezegd.
  9. Opgegeven termijnen voor de levering door WR van Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Domein registratie
  1. Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de verlening van domeinnaam en/of IP-adressen. WR vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
  2. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Klant en de Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Klant vrijwaart WR tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam. Dit is ook van toepassing op anonieme domeinnamen.
  3. Indien de klant de domeinnaam anoniem geregistreerd heeft bij WR, heeft WR ten alle tijden het recht om de persoonsgegevens van de daadwerkelijke houder af te geven aan derden.
  4. Bij een anonieme domeinregistratie blijft de klant verantwoordelijk voor de domeinnaam. Eventuele gemaakte kosten zullen verhaalt worden op klant.
  5. Het is niet toegestaan om een domeinnaam anoniem te registreren welke gedeponeerd is als merk of ingeschreven bij kvk.
  6. WR behoud het recht om de anonieme domeinnaam te wijzigen naar de klant gegevens.
 5. Hosting
  1. WR heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service niveau. WR is nimmer aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt.
  2. WR is nimmer aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge overmacht, alsmede van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, e.d.
  3. Het is Klant niet toegestaan de Diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
   1. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
   2. het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
   3. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
   4. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen;
   5. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
   6. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
   7. het verspreiden van computervirussen;
   8. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
  4. Het is Klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.
  5. WR is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van Klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan WR alle schade ten gevolge van de overtreding door WR of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, danwel verrekend:
   1. indien Klant het gestelde in de artikelen 5.3 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
   2. indien (een onderdeel) van de site van Klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van WR;
   3. indien blijkt dat Klant valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
   4. indien blijkt dat Klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
  6. WR oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is WR aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Klant is verantwoording voor het gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.
  7. Klant is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer. Zulks geschiedt conform de overeengekomen bepalingen.
  8. Indien Klant de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt, is WR gerechtigd, op basis van nacalculatie, hiervoor een bedrag in rekening te brengen. Het standaard nacalculatie tarief is EUR 0,25 per GB.
  9. Klant draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, WR draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
  10. WR is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
  11. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Klant nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.
  12. Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruik te maken van IRC (Internet Relay Chat), noch van enig ander vergelijkbaar programma.
  13. Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een chat service op te zetten.
  14. Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een (anonieme) proxy op te zetten.
  15. MySQL databases is op basis van Fair use policy (zowel aantal als opslag). Bij extreem gebruik is het mogelijk dat WR vraagt om het aantal databases en/of opslag te beperken.
  16. Het is klant uitdrukkelijk niet toegestaan om webruimte te gebruiken als backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Klant en eventueel enkele backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Dienst als backupmedium. Voor cloud servers is dit wel toegestaan.
  17. Onbeperkt dataverkeer is op basis van Fair Use Policy
  18. Onbeperkt opslag is op basis van Fair Use Policy. Bij misbruik van ons onbeperkte hosting- en dataverkeerpakket zijn we vrij om het gebruik voortaan te limiteren. Uiteraard nemen we dan contact op om samen te zoeken naar de beste oplossing.
  19. DDoS aanvallen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van de aangeboden uptime garantie.
 6. Buitengebruikstelling
  1. WR heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens WR niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op verzoek van het bevoegde gezag. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ondanks de buitengebruikstelling bestaan.
  2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Klant zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien WR toestemming heeft van het bevoegde gezag.
 7. Prijzen en tarieven
  1. Alle door WR vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
  2. Alle door WR vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
  3. WR is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan twee (2) maanden na de aankondiging daarvan in.
  4. Klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Opzegging dient via het klantenpanel plaats te vinden.
 8. Betaling
  1. De betalingsverplichting van Klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van Diensten van WR.
  2. Klant dient de facturen van WR te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 7 (zeven) dagen.
  3. Alle betalingen door Klant aan WR worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Klant, ongeacht enige andere aanduiding door Klant.
  4. Enig beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
  5. Indien Klant enige factuur van WR niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.
  6. Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is een Klant die consument is, wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag. Een Klant die handelt uit naam van beroep of bedrijf, is 1% rente per maand verschuldigd.
  7. Indien Klant nalatig blijft het verschuldigde bedrag, verhoogd met de verschuldigde rente, overeenkomstig artikel 8.6, te voldoen, is Klant aanmaningskosten van € 65,- exclusief BTW verschuldigd.
  8. Bij uitblijvende betaling zal WR de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door WR geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 238,- inclusief BTW.
  9. Indien Klant van mening is dat een factuur onjuist is, kan Klant zijn bezwaren uiterlijk binnen twee weken na de factuurdatum aan WR kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal WR een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Klant aanvaard.
  10. Indien klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso zal WR het verschuldigde bedrag automatisch incasseren van de opgegeven bankrekening. Klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling.
  11. Indien klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso en de afschrijving laat storneren is klant administratie verschuldigd.
 9. Beëindiging
  1. Klant dient de overeenkomst conform artikel 3.8 danwel artikel 7.4 op te zeggen. Opzegging dient uitsluitend te gebeuren email ( info@webstudioremon.nl )
  2. Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door WR geleverde Diensten, tenzij WR terzake deze Diensten in verzuim is.
  3. WR is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
   1. Klant in staat van faillissement is verklaard;
   2. Klant voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
   3. Klant het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
   4. WR redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
  4. WR is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, danwel buiten werking te stellen, in de gevallen omschreven in artikel 4.
  5. In geval van ontbinding overeenkomstig het vorige leden heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding.
 10. Aansprakelijkheid
  1. WR is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar WR weinig of geen invloed op kan uitoefenen. WR is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de relatie tussen Klant en WR of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de relatie met WR.
  2. Iedere aansprakelijkheid van WR voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst en/of verminking of verlies van data.
  3. Klant vrijwaart WR voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Klant geleverde diensten van of middels WR. Hieronder valt ondermeer, doch niet uitsluitend een boete van de SIDN voor een verhuizing van enige domeinnaam zonder toestemming van de rechthebbende en een schadevergoeding aan een derde van wie het domein onrechtmatig is verhuisd.
  4. Indien en voor zover WR jegens Klant in het kader van deze algemene voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is komt schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten hoogste € 100,-.
  5. Klant is aansprakelijk voor alle schade die WR mocht lijden ten gevolge van een aan Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
  6. Wijzigingen in de gegevens van Klant dient Klant direct schriftelijk mede te delen aan WR. Bij uitblijven hiervan is Klant aansprakelijk voor eventuele schade die Klant of WR daarvan ten gevolge lijdt.
 11. Persoonsgegevens
  1. Klant geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
  2. Op verzoek van Klant zal WR de door WR verwerkte en te verwerken gegevens schriftelijk of per e-mail openbaren en/of wijzigen.
 12. Geschillen
  1. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist WR.
  2. Alle geschillen tussen WR en Klant worden beheerst door Nederlands recht.
  3. Alle geschillen tussen WR en Klant worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Almelo.